Doel

Scanner bij Beeld en Geluid

by Beelden voor de toekomst
Het project Beelden voor de Toekomst kent 3 kerndoelen:
  1. Beelden voor de Toekomst redt belangrijk Nederlands audiovisueel erfgoed van de 20e eeuw. Dat moet nu gebeuren anders is het te laat.
  2. Beelden voor de Toekomst maakt audiovisueel erfgoed digitaal beschikbaar voor de samenleving. Materiaal dat ligt opgeslagen in archieven wordt nu toegankelijk voor het onderwijs, de markt en het brede publiek.
  3. Beelden voor de Toekomst innoveert, wat ten goede komt aan de erfgoedsector en maakt dat Nederland internationaal voorop loopt met digitalisering van erfgoed.

Het project Beelden voor de Toekomst realiseert de volgende eindproducten:

  1. Het conserveren, digitaliseren en toegankelijk maken van 91.183 uur video, 22.086 uur film, 98.734 uur audio en 2.5 miljoen foto’s.
  2. Het inhoudelijk toegankelijk maken (contextualiseren) van het materiaal, in het bijzonder ten behoeve van educatief gebruik, maar ook voor de creatieve industrie en het brede publiek.
  3. Het rechtenvrij of onder Creative Commons-licentie beschikbaar maken van een basiscollectie van digitale film en geluid. Educatief gebruik krijgt hierbij voorrang.
  4. Een distributie-infrastructuur die de best mogelijke toegang tot het ontsloten materiaal verschaft.
  5. Nieuwe diensten gerelateerd aan de audiovisuele collectie Nederland voor de educatieve sector, erfgoedinstellingen, de creatieve industrie en de samenleving.

Op basis van de grote hoeveelheid digitaal materiaal kunnen publieke en private partijen diensten en activiteiten ontwikkelen. De elektronische infrastructuur en het gedigitaliseerde audiovisuele materiaal worden voor verdere publieke en commerciële dienstenontwikkeling beschikbaar gesteld. 

Eerste uitgangspunt daarbij is een zo breed mogelijke beschikbaarheid van het audiovisuele materiaal voor iedereen. De toegankelijkheid zal niet in alle gevallen gratis zijn. Naast auteursrechtelijke kwesties speelt daarbij de afweging tussen enerzijds het beperken van het beroep op algemene middelen en anderzijds het belang het materiaal zo breed en laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen. In de praktijk zal betaling afhangen van de achtergrond van de gebruiker, waarbij het de bedoeling is om materiaal voor educatieve gebruiksdoeleinden zoveel mogelijk tegen beperkte kosten beschikbaar te maken. Voor het gebruik door private partijen kan een marktconforme vergoeding worden gevraagd. Deze zal echter nooit de kosten van conservering en digitalisering kunnen dekken.

Een tweede uitgangspunt is de kostenefficiënte opzet en uitvoering van het project. De samenwerking tussen de partners en het gebruik van de al bestaande technische infrastructuur en kennis dragen daaraan bij.