Organisatie

Het project Beelden voor de Toekomst wordt aangestuurd door een Directieraad, bestaande uit de directeuren van de vier deelnemende consortiumpartijen. Het secretariaat van het project is belegd bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat tevens fungeert als penvoerder.

Consortiumpartijen

Beelden voor de Toekomst is een project van Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Stichting Nederland Kennisland.

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid heet officieel het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Beeld en Geluid is opgericht om het duurzaam behoud van ons nationale audiovisuele erfgoed te garanderen en het toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk gebruikers: professionals, het onderwijs en het grote publiek. Beeld en Geluid beheert 70% van het Nederlandse audiovisuele erfgoed. De collecties omvatten meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek en groeien nog iedere dag. Zie www.beeldengeluid.nl

EYE Film Instituut Nederland

Per 1 januari 2010 zijn het Filmmuseum, het Nederlands Instituut voor Filmeducatie, de Filmbank en Holland Film gefuseerd tot EYE Film Instituut Nederland. De overheid heeft het museale beheer van het cinematografisch erfgoed en de hieraan verbonden taken van behoud en ontsluiting belegd bij EYE. De internationaal gerenommeerde collectie omvat onder meer 37.000 filmtitels. De organisatie omvat vijf sectoren: Collectie, Presentatie, Kennis en Educatie, Communicatie en Bedrijfsvoering. Binnen het consortium Beelden voor de toekomst coördineert EYE de conservering van uniek filmmateriaal. Zie www.eyefilm.nl

Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is onderdeel van het ministerie van OCW. Het huisvest bijna 1000 jaar nationale geschiedenis. Documenten over het koloniale verleden en Nederland als handelsnatie, verhalen over bestuur en democratie en een miljoen foto’s die Nederland in de twintigste eeuw in beeld brengen. Het Nationaal Archief heeft ruim 100 kilometer tot de verbeelding sprekende archieven die voor iedereen toegankelijk zijn. Om de omvangrijke en waardevolle collectie voor toekomstige generaties te behouden, gaat er veel aandacht uit naar conservering en restauratie van kwetsbare archieven en investeert het Nationaal Archief in digitalisering. Zie www.nationaalarchief.nl

Stichting Nederland Kennisland 

Stichting Nederland Kennisland (KL) is een onafhankelijke denktank met als doel Nederland te ontwikkelen tot een sleutelregio in de internationale kenniseconomie, op een manier die economisch en sociaal meerwaarde creeërt. Daartoe ontwikkelt zij strategieën, projecten en lerende netwerken. Door projecten als Digitale Pioniers, Stedenlink en Creative Commons heeft zij ruime ervaring met het stimuleren en faciliteren van innovatieve diensten in het publieke, semi-publieke en commerciële domein. Voor het project Beelden voor de Toekomst fungeert Kennisland als research & development-afdeling voor het ontwikkelen van nieuwe diensten, voert ze onderzoek uit naar het inzetten van open content-licenties en is ze verantwoordelijk voor de communicatie en het kennisdelen binnen en buiten het project. Zie www.kennisland.nl

Van zes naar vier partijen

De Vereniging Openbare Bibliotheken en de Centrale Discotheek Rotterdam zijn in overleg met de andere partners teruggetreden uit het consortium van Beelden voor de Toekomst. De VOB nam deel met als doelstelling om materiaal toegankelijk te maken voor de bezoekers van de openbare bibliotheek. De Centrale Discotheek Rotterdam nam deel om haar collectie te ontsluiten en te contextualiseren.

Werkgroepen

De werkzaamheden binnen het project zijn onderverdeeld in twee werkgroepen, Werkgroep 1, die zich bezighoudt met conservering en digitalisering (inclusief de inrichting van de digitale infrastructuur) en Werkgroep 2, die zich bezighoudt met dienstenontwikkeling en communicatie.

Werkgroep 1
Werkgroep 1 houdt zich bezig met conservering en digitalisering en de ontwikkeling van de digitale infrastructuur van het project. Aan werkgroep 1 nemen de drie archief-partijen deel. EYE is trekker van deze werkgroep. De werkzaamheden zijn verdeeld over twee subwerkgroepen: 'Conservering en digitalisering content' en 'Digitale Infrastructuur'.

Subwerkgroep Conservering en digitalisering content
De subwerkgroep 'Conservering en digitalisering content' houdt zich bezig met de coördinatie en uitvoering van de conservering, digitalisering, encodering en metadatering van het materiaal. Aangezien de verschillende partners over speciale expertise beschikken, draagt iedere partner een specifieke verantwoordelijkheid binnen het totale consortium. De rollen zijn als volgt verdeeld:

  • Beeld en Geluid: conservering video, audio en digitalisering/encodering film, video en audio.
  • EYE: filmconservering.
  • Nationaal Archief: conservering en digitalisering van fotomateriaal.

Subwerkgroep Digitale Infrastructuur
De subwerkgroep 'Digitale Infrastructuur' levert als eindproduct een distributie-infrastructuur die de best mogelijke toegang tot het ontsloten materiaal verschaft. De huidige infrastructuur van Beeld en Geluid vormt hiervoor de basis. Klik hier voor meer informatie over de infrastructuur.

Werkgroep 2
Werkgroep 2 heeft tot taak de activiteiten rondom auteursrechten, dienstenontwikkeling en businessmodellen in te richten en te ontwikkelen.

Bij het onderdeel Activiteiten is meer informatie te vinden over de activiteiten die vallen onder werkgroep 2.